Hur ser etableringen ut?

Platschef här hos oss kommer att vara Viktor Källberg och han har installerat sig själv i gemensamhetslokalen för att starta upp organisationen som ska genomföra bygget. Den organisationen kommer att omfatta upp till 40 underleverantörer och uppskattningsvis mellan 200 och 300 individer.

Lövdalen kommer att avskärma byggområdet med stängsel, dels på grund av säkerhet och dels på grund av att Skatteverket kräver det. All avskärmning sker i samråd med styrelsen. De kommer att ställa upp bodar på innergården utanför port 16. Dessa är planerade att komma upp i början av mars och de beräknas bli ett 10-tal.

Byggetableringen kommer att låta oss boende röra oss fritt in och ut ur huset, Lövdalen kommer att ha en egen ingång från Bjurholmsgatan vid återvinningsholkarna.

Två bygghissar kommer att finnas på plats under hela bygget, en på Östgötagatansidan och en på Bjurholsgatansidan. Det kommer inte att finnas någon fast kran utan en mobil kran kommer att användas vid behov.

Vilka är Lövdalens Bygg?

Lövdalens Bygg är ett familjeföretag grundat 1962, året efter vårt hus stod färdigt! Idag leds företaget av Peter Blomqvist, grundarens son.

Hur ser projektorganisationen ut?

På Täppans sida består projektorganisationen av representanter för styrelsen, kallade Takgruppen. Givetvis förankras stora beslut i hela styrelsen. Därtill kommer Funktionskompaniet som är våra ombud/projektledare. De filtrera, förklarar och förbereder för beslut så att takgruppen och i sista led hela styrelsen kan ta snabba och välinformerade beslut.

Täppan har regelbundna byggmöten med Lövdalens Bygg som rapportererar och tar upp frågor som kräver svar för att bygget ska löpa smidigt. Tidsplanser kan justeras, etc.

Utöver detta finns våra mäklare på Alexander White som säljer  lägenhterna samt våra juridiska ombud på Landahl Advokatbyrå och Fastighetsägarna.

Hur gick upphandlingen till?

Vi tog fram ett förfrågningsunderlag där de olika diciplinerna, t.ex. VVS och arkitekt, fick specificera hur de ville utforma saker och ting och vilka krav vi hade. Helt enkelt – vad är det Täppan vill köpa? Funktionskompaniet gick ut med anbudsförfrågan till 20 entreprenörer och vi fick till slut fem anbud. Funktionskompaniet höll i utvärderingen och representanter för styrelsen träffade tillsammans med Funktionskompaniet potentiella entreprenörer. Efter att alla anbud kompletterats och nollats, dvs. kokats ner till jämförbara leveranser, pratade vi extra noga med två av anbudslämnarna. Baserat på anbudets utformning, diskussioner i styrelsen och Funktionskompaniets utvärdering valde vi att anta Lövdalens Byggs anbud.

Vilka är inblandade?

Medlemmarna i Täppan genom styrelsen är i högsta grad inblandade. Dessutom finns Funktionskompaniet med som våra ombud. Totalentreprenören Lövdalens Bygg är såklart med och ett antal underentreprenörer som de kontrakterar.

Vem kommer att bygga?

Vi har kontrakt med Lövdalens Bygg som kommer att vara totalentreprenör för byggnationen.