Radon och PCB

Radonmätning och PCB inventering

Under en tremånaders period 2008-2009 genomfördes en radonmätning i Täppan. Mätdosor placerades ut i 28 lägenheter, jämnt fördelade i fastigheten.
Radon finns naturligt i alla miljöer, men bör inte överstiga gränsvärdet 200Bq/kubikmeter.
Mätningen gav ett värde på 30Bq/kubikmeter och ligger alltså långt under gränsvärdena.

En PCB inventering av fastigheten genomfördes 14-15 maj 2009.
Det finns mycket små rester av PCB i golvfogar i det nedre garaget, som för tillfället inte behövs åtgärdas.
I övriga delar av fastigheten finns ingen PCB.