Rättigheter och skyldigheter

Med nyttjanderätten till lägenheten får du både rättigheter och skyldigheter. Skyldigheterna handlar om att vårda och sköta om. Rättigheterna handlar om att själv få göra vissa förändringar i lägenheten och att få vara med och påverka de beslut som fattas i brf Täppan. Ansvarsfördelningen mellan dig och föreningen är reglerad i stadgarna och Bostadsrättslagen.

 

Mycket av det som medlemmarna tycker är viktigt för trivseln i boendet regleras varken i lagar eller stadgar. Sådana frågor beslutar man om tillsammans. Tillsammans skapar du och dina grannar den bomiljö ni vill ha.

 

Ditt ansvar

Du har ett särskilt ansvar för lägenheten du bor i, men du ansvarar också för alla utrymmen som medlemmarna gemensamt disponerar. Du ansvarar också för vad dina familjemedlemmar och gäster har för sig.

 

Ta del av stadgarna

I våra stadgar anges hur Täppans verksamhet ska vara organiserad, vilken beslutsordning som ska gälla och vilka krav som ställs på dig som medlem. Ta del av stadgarna innan du blir medlem. Som medlem åtar du dig att följa stadgarna.

 

Åtgärda fel

Det är din skyldighet att snarast möjligt åtgärda alla fel och brister som uppstår i din lägenhet. Om ett fel uppstår med en större skada till följd, och du inte har anmält det, kan du bli ersättningsskyldig.

 

Teckna en försäkring

Som bostadsrättsinnehavare har du ett ansvar för vissa delar i lägenheten som kan bli dyra att ersätta vid skada. Se till att din hemförsäkring respektive tilläggsförsäkring täcker in skada som du måste svara för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar. HSB samarbetar IF.

 

För bostadsändamål

Din lägenhet skall användas för bostadsändamål. Du kan således inte använda den som t.ex. verkstad eller musikstudio. Dessa brott mot föreningens stadgar och regler kan leda till uppsägning och tvångsförsäljning efter prövning hos kronofogden!